Rundskriv 3 - 2021 Regelverk for auksjonsplikt på sei og torsk for fartøy som fryser hele eller deler av fangsten ombord

Fra og med kvoteåret 2022 innfører de tre salgslagene Norges Råfisklag, Surofi og Vest-Norges Fiskesalslag auksjonsplikt på 50 % av kvoten på torsk og sei.  Regelverket for auksjonsplikten er felles for de tre salgslagene, og for Surofi sin del er dette formalisert gjennom Rundskriv 3 – 2021. Forslag om auksjonsplikt var på høring vinteren 2020.  På grunn av koronapandemien og endringsforslag som kom frem under høringen om å knytte auksjonsplikten til kvote (ikke enkeltlandinger), innføres auksjonsplikten først nå, med virkning fra og med kvoteåret 2022.

Les mer