Minsteprissystemet i SUROFI

Etter dialog med kjøperorganisasjonene gjennom høsten 2013 har styret i Surofi besluttet at det innføres ei prøveordning for 2014 der minstepriser ikke skal gjelde for produkter som fryses om bord. Det er derimot ingen planer om å gjennomføre tilsvarende ordning i ferskmarkedet, les pressemelding

Pressemelding

Minsteprissystemet i Surofi. 

Etter dialog med kjøperorganisasjonene gjennom høsten 2013 har styret i Surofi besluttet at det innføres ei prøveordning for 2014 der minstepriser ikke skal gjelde for produkter som fryses om bord.
 
I Surofi landes ca 85 % av kvantumet ved nøytrale fryselagre.  At fisken er ferdig sortert og fryst ombord gjør den langt mer tilgjengelig for potensielle kjøpere over hele landet i tillegg til lokale fiskemottak.  De ulike partiene tilbys i et åpent marked gjennom auksjon og i noen grad ved kontrakter, som normalt vil sikre en markedsriktig prisdannelse.  Mulighet for lagring på reders hånd samt bruk av start- og akseptpriser ved auksjon er mekanismer som bidrar i samme retning og reduserer behovet for bruk av minstepris.  Dette er bakgrunnen for prøveordningen.
 
Førstehåndsmarkedet for fersk fisk er totalt forskjellig fra markedet for ombordfryste produkter.  Surofi understreker i sin dialog med kjøperorganisasjonene at konkurransen blant kjøperne om de ferske landingene fra kystflåten har sunket over tid og nå er svært liten.  Behovet for en minstepris som kan ivareta kystfiskerne har derfor økt, ikke minket.  Surofi er derfor helt uenig med Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening som hevder at førstehåndsmarkedet for ferskfisk i hovedsak er et godt fungerende råvaremarked med reell konkurranse mellom ulike fiskekjøpere.  Det er dessverre ingen observasjoner lokalt eller signaler fra andre deler av kysten som tyder på at denne påstanden fra FHL er rett. 
 
Surofi er tilfreds med at vi nå kan prøve et år uten minstepriser på ombordfryste produkter.  Med dette ønsker vi å gjøre minsteprisregimet mer behovsprøvd, innrettet på å sikre interessene til kystfiskerne som åpenbart har behov for minstepriser på grunn av svak konkurranse.  Det er viktig for Surofi å understreke at en slik prøveordning ikke må ses på som et skritt på veien mot å fjerne minsteprisene helt.  Fremstillingen i media kan ha skapt et slikt inntrykk.  Slik førstehåndsmarkedet for fersk fisk fungerer i dag, er det helt uaktuelt å fjerne minsteprisene for ferske landinger.
 
 
Ålesund, 23. desember 2013
 
Kontaktperson: Adm. dir. Sveinung Flem, tlf 70 10 24 40/900 94 510
                        Salgssjef Jon Grimstad, tlf. 70 10 24 30/924 50 156