Justering av Rundskriv 2 – 2021 om Regelverket for overtakelse av egen fangst.

Det er etter avtale mellom Norges Råfisklag, Surofi og Vest-Norges Fiskesalslag gjort en liten justering i regelverket for overtakelse av egen fangst for fartøy som fryser fangsten om bord.  Tillatelse til egenovertakelse kan nå også gis for Konsumpakkede produkter av fisk (i tillegg til skalldyr).  Et konsumpakket produkt er en ombordprodusert ferdigvare pakket om bord i fartøyet i den pakningen som benyttes frem til der produktet selges til forbruker.  Det forekommer i et begrenset omfang slike produkter også for fisk i førstehåndsmarkedet, og det er hensiktsmessig i regelverket at disse likestilles med skalldyr.

Les mer