Dispensasjon - rundfrosset notsei

Mattilsynet har i dag innvilget en generell dispensasjon fra kravet i fiskekvalitetsforskriften om at notsei skal bløgges og sløyes før omsetning. Dispensasjonen gjelder for notseifisket i 2020.

Les mer