Føringsordninger

Sirkulære 4 - 2011

Følgende føringsordninger er godkjent for 2011:

1.     Føring av taskekrabbe
 
Til delvis dekning av transportkostnader fra mottak til produksjonsanlegg blir det for 2011 betalt et føringstilskudd på inntil kr 1,30 pr kg, mot tidligere år kr. 1,-, for føring av krabbe til aktuelle kjøpere.  På grunn av de begrensede midler vi har til disposisjon, vil fisker bli trukket en egenandel for føring på kr 0,30 pr. kg.  Trekk av egenandel vil skje ved avregning av sluttseddel.  Før sesongen starter vil Surofi eller aktuelle kjøpere gi nærmere opplysninger om mottaksstasjoner hvor krabben kan leveres for videre transport til kjøperne.
 
2.     Føring av fersk fisk fra mottaksstasjon til produksjonsanlegg.
 
For mottaksanlegg som bare driver ferskfiskpakking for salg til eksport eller innlandsmarkedet, kan det betales føringstilskudd på inntil kr 0,25/kg for fisk som videreselges ubearbeidet til annen anvendelse ved et annet produksjonsanlegg innenfor Surofis distrikt.
 
Krav til dokumentasjon.
 
Før utbetaling av tilskudd må kjøper eller mottaksanlegg dokumentere transportkostnadene ved fraktbrev eller annen tilfredsstillende dokumentasjon.  Tilsvarende må de kvantum som det søkes tilskudd for, dokumenteres ved sluttsedler (taskekrabbe) eller faktura til produksjonsbedrift (for fisk som videreselges til bearbeiding).  Slik dokumentasjon må innsendes til Surofi månedlig.
 
Ordningene vil være begrenset av godkjente rammer innvilget av Fiskeri- og kystdepartementet.  Vi tar derfor forbehold om at ordningene vil opphøre når eller dersom rammene blir brukt opp.
 
Ålesund, 30. mai 2011
                   
SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG
 
Sveinung Flem
Adm.dir